10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Izvršni odbor Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji

O izaslanstvu

Hrvatski je sabor na 1. sjednici 31. srpnja 2020. donio Odluku o izboru Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji.

Interparlamentarna unija (IPU) osnovana je 1889. godine kao međunarodna organizacija parlamenata suverenih država sa sjedištem u Ženevi. Danas ona okuplja zastupnike nacionalnih parlamenata, koji u svom radu razmatraju pitanja od međunarodnog značaja, doprinose promicanju zaštite ljudskih prava i pomažu u konsolidaciji predstavničkih institucija širom svijeta. IPU danas okuplja 179 parlamenata i 13 pridruženih članova.

Hrvatski sabor sudjeluje u radu Interparlamentarne unije od 7. rujna 1992. kada je osnovana Nacionalna grupa Hrvatskoga sabora pri IPU. Prema Odluci o osnivanju, poslove stalnog izaslanstva Hrvatskog sabora pri Interparlamentarnoj uniji obavlja Izvršni odbor Nacionalne grupe.