Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo s rasprave o Izvješću o poslovanju Umirovljeničkog fonda od 1. siječnja 2010. do 31. prosinca 2015. godine

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 17. sjednici održanoj 29. lipnja 2017. godine, raspravljao je Izvješće o poslovanju Umirovljeničkog fonda od 1. siječnja 2010. do 31.prosinca 2015. godine, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Upravni odbor Umirovljeničkog fonda, aktom od 20. ožujka 2017. godine.

Odbor je navedeni akt raspravio sukladno čl.83. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na navedeni akt, kojim Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru da prihvati Izvješće o poslovanju Umirovljeničkog fonda od 1. siječnja 2010. do 31.prosinca 2015. godine

U uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja istaknula je da je Zakon o Umirovljeničkom fondu donesen i primjenjuje se radi izvršenja obveza proizašlih iz Zakona o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. kojim je uređeno obeštećivanje korisnika mirovine. Na temelju Zakona osnovan je poseban Umirovljenički fond iz kojega su se korisnicima mirovina ili njihovim nasljednicima iz prvoga nasljednog reda svake godine isplaćivale svote pojedinačnih obeštećenja, na temelju dva modela: Modelu A, prema kojemu se isplata polovine svote obeštećenja obavljala u roku od dvije godine i Modelu B, prema kojemu se obeštećenje obavljalo u roku od šest godina, s počekom od dvije godine.
HPB Invest d.o.o., Društvo za upravljanje Umirovljeničkim fondom je 19. prosinca 2013. isplatio posljednju, šestu ratu obeštećenja umirovljenicima te je Republika Hrvatska, kao osnivač Fonda, izvršila svoju posljednju obvezu isplate obeštećenja svim članovima Fonda.
Društvo za upravljanje Fondom dužno je u svom registru voditi Republiku Hrvatsku kao člana Fonda kojem pripadaju udjeli preminulih članova Fonda koji nemaju nasljednike prvoga nasljednog reda (ili nasljednici nemaju zakonsko pravo stjecanja i raspolaganja udjelima); kao i udjeli članova Fonda kojima je na propisan način dostavljen obrazac posebne izjave, a koji se nisu očitovali u određenom roku pa im se udjeli nisu mogli isplatiti.

Nakon dopune Zakona, budući da je rok za isplatu udjela članovima Fonda istekao 18. prosinca 2015. preostala sredstva koristitila su se za isplatu jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti (božićnica).
U raspravi su članovi podržali Izvješće, te istaknuli da je Fond ispunio svoju zadaću i treba pristupiti donošenju zakona o prestanku važenja istog.

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno (8 za) odlučio predložiti Hrvatskome
saboru da donese sljedeći

Zaključak

Prihvaća se Izvješće o poslovanju Umirovljeničkog fonda
od 1. siječnja 2010. do 31.prosinca 2015. godine

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio potpredsjednika Odbora, Željka Lackovića.

Potpredsjednik Odbora
Željko Lacković