Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, P. Z. E. br. 131

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 38. sjednici održanoj 27. studenoga 2017., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, P. Z. E. br. 131, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 16. studenoga 2017.

2. Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3.  Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.

4.   Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi slijedeće

AMANDMANE

I. Na članak 10.

U članku 10. stavku 1. riječi: “poslovodni“ zamjenjuje se riječima: „poslovni“.

U stavku 2. podstavku 3. riječ: „izvrsno“ briše se.

Obrazloženje

Jezično se dorađuje izričaj i briše suvišna riječ.

II. Na članak 19.

U članku 19. stavku 2. riječ: „navedenoga“ briše se a iza riječi: „akta“ dodaju se riječi: „Agencije o radnim mjestima i broju izvršitelja stručnih i općih poslova“.


Obrazloženje

Nomotehnički se dorađuje izričaj na način da se izričito propiše o kojem se općem aktu Agencije radi.

5.  Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

 

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac