Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, P.Z.E. br. 358

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 70. sjednici održanoj 3. listopada 2018., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, P.Z.E. br. 358, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 19. srpnja 2018.

2. Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.

4. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće

AMANDMANE

I. Na članak 1.

U članku 1. u stavku 1. riječi: „na koje se primjenjuje poseban zakon kojim se utvrđuju pravila postupka javne nabave koju provode javni, sektorski i drugi naručitelji radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: zakon o javnoj nabavi).“ zamjenjuju se riječima: „ili okvirnih sporazuma sklopljenih sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje javna nabava.“
U stavku 3. riječi: „javne, sektorske i druge naručitelje“ zamjenjuju se riječima: „javne i sektorske naručitelje“.
U stavku 4. riječi: „zakona o javnoj nabavi“ zamjenjuju se riječima:“zakona kojim se uređuje javna nabava“.
Obrazloženje:
Amandmanom se terminološki usklađuje tekst sa zakonom kojim se uređuje javna nabava kao i općenito pozivanje na propis kojim se uređuje javna nabava (jer navođenje punog naziva iziskuje i navođenje brojeva „Narodnih novina“ u kojima je taj propis objavljen, kao i njegove izmjene i dopune).

II. Na članak 3.

U članku 3. u točki 1. riječi: „temeljem izvršenja ugovora o javnoj nabavi“ brišu se.
U točki 3. riječi: „a koji za javne naručitelje osim decentraliziranih obavlja usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa i pratećih isprava“ i riječi: „a kojem javni naručitelji mogu povjeriti i obavljanje usluge upravljanja cjelokupnim poslovnim procesom izdavanja, zaprimanja, slanja i arhiviranja eRačuna, u skladu s člankom 6. stavkom 2. ovoga Zakona“ brišu se.
Točke 5. i 6. mijenjaju se i glase:
„5. izdavatelj eRačuna je subjekt ili tijelo koji izdaje, šalje ili u ime kojeg se šalje elektronički račun i prateće isprave.
6. javni naručitelji i decentralizirani javni naručitelji su javni naručitelji kako su definirani u zakonu kojim se uređuje javna nabava.“
U točki 7. riječi: “koji su definirani u Zakonu o javnoj nabavi“ zamjenjuju se riječima: „iz točke 9. ovoga članka.“
Točka 9. mijenja se i glasi:
„9. sektorski naručitelji su sektorski naručitelji kako su definirani u zakonu kojim se uređuje javna nabava.“
Obrazloženje:
Amandmanom se nomotehnički uređuje tekst i terminološki usklađuje sa zakonom kojim se uređuje javna nabava.

III. Na članak 6.

Članak 6. mijenja se i glasi:
„(1) Naručitelji su obvezni zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi.

(2) Javni naručitelji obvezni su usluge informacijskog posredništva zaprimanja i slanja elektroničkih računa povjeriti Financijskoj agenciji (FINA).

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tijela javnog prava koja u iznosu većem od 50 % financira jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili su podložna upravljačkom nadzoru od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili je više od polovine članova njihovih upravnih, upravljačkih ili nadzornih tijela imenovala jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, usluge informacijskog posredništva zaprimanja i slanja elektroničkih računa mogu povjeriti bilo kojem informacijskom posredniku registriranom na području Republike Hrvatske ili druge države članice.

(4) Sektorski naručitelji usluge informacijskog posredništva zaprimanja i slanja elektroničkih računa mogu povjeriti bilo kojem informacijskom posredniku registriranom na području Republike Hrvatske ili druge države članice.

(5) Međusobni odnosi naručitelja ili izdavatelja elektroničkog računa s informacijskim posrednicima, koji nastanu pružanjem usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa i pratećih isprava, uređuju se ugovorom.

(6) Informacijski posrednik ne odgovara za materijalni sadržaj elektroničkih računa i pratećih isprava za koje, po ovlaštenju javnih ili sektorskih naručitelja ili izdavatelja elektroničkih računa, pruža usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa.

(7) Usluge informacijskog posrednika iz ovoga Zakona ne uključuju usluge sistemske integracije, odnosno međusobnog povezivanja hardverskih komponenata u jednu cjelinu zajedno s implementiranim softverskim komponentama čineći zajedno informacijski sustav.

(8) Visinu naknade za usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa za javne naručitelje,  koji usluge informacijskog posredništva zaprimanja i slanja elektroničkih računa povjeravaju  Financijskoj agenciji, pravilnikom propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove gospodarstva.“

Obrazloženje:

Radi terminološke usklađenosti odredbi ovoga zakona sa zakonom kojim se uređuje javna nabava i jasnoće samih odredba bilo je potrebno odvojiti i razlučiti obveznike ovoga zakona koji mogu odabirati bilo kojeg tržišnog informacijskog posrednika za primitak i slanje elektroničkih računa, od ostalih obveznika zakona koji primitak i slanje elektroničkih računa moraju povjeriti Financijskoj agenciji.

IV. Na članak 7.

Članak 7. mijenja se i glasi:

 „Izdavatelji elektroničkih računa obvezni su izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi.“

Obrazloženje:
Amandmanom se, radi terminološke usklađenosti s ostalim odredbama ovoga zakona, jasnije definiraju obveze izdavatelja elektroničkih računa.

V. Na članak 8.

U članku 8. iza riječi: “članka 6.“ dodaju se riječi: „i 7.“.
Obrazloženje:
Amandmanom se dopunjuje članak kako bi se obuhvatile i usluge propisane odredbom članka 7.

VI. Na članak 15.

U članku 15.  riječi: „stavka 6.“ zamjenjuju se riječima: „stavka 8.“.

Obrazloženje:

Amandmanom se ispravlja krivo pozivanje na stavak unutar članka 6.

5. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

 

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac