Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga, P.Z.E. br. 150

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 34. sjednici održanoj 30. lipnja 2021. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga, P.Z.E. br. 150, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 18. lipnja 2021. godine.

2.    Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3.    Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona.

4.    Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno pravno i nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a posebno:

-    u cijelom tekstu potrebno je naslove članaka staviti iznad brojčane oznake (ne ispod)

-    članak 3. – potrebno je istaknuti pojmove koji se definiraju

-    članak 5. – u stavku 4. potrebno je naznačiti kako se radi o iznimkama  „odredaba članaka 6. i 14. ovoga Zakona“. Nadalje, odredba stavka 9. sadržajno pripada članku 20. Također, potrebno je doraditi izričaj stavaka 12. i 13. jer je zbog jedinstva pravnog sustava neprimjereno isticati kako pojedine odredbe zakona ne utječu na primjenu nekih drugih zakona koji su na snazi u  Republici Hrvatskoj (mogu se eventualno posebno propisati iznimke u slučaju da se drugačije primjenjuju, … isto u člancima 12. i 17.) 

-    članak 7. – članak je suvišan 

-    članak 8. – kod nabrajanja određenih uvjeta (zahtjeva) riječ: „osobito“ je suvišna 

-    članak 9. – u stavku 1. potrebno je doraditi numeraciju točaka i podtočaka (osobito točke b, točke se mogu odrediti brojčano, a podtočke malim tiskanim slovima)
-    članak 13. – u stavku 4. „odredbe stavaka 2. i 3. ovoga članka se ne primjenjuju…“ (isto u članku 20.)

-    članak 14. – u stavku 4. dovoljno je navesti „…u skladu sa odredbama ovoga članka“, jer kada se u zadnjem stavku nekog članka propisuje odredba koja se odnosi na cijeli članak nepotrebno se nabrajaju svi stavci toga članka (isto u članku 26.)

-    članak 17. – u stavku 5. kod nabrajanja točki potrebno je veznik „ili“ zamijeniti veznikom „i“

-    članak 20. – u stavku 1. potrebno je doraditi izričaj točke d) jer se ne radi o uvjetu

-    članak 23. – potrebno je navesti kako se u daljnjem tekstu koristi termin „tržišni inspektor“ (onda je u članku 24. stavku 2. suvišno pozivanje na članak 23. a kako bi se ujednačio i izričaj sa člankom 26.)

-    članak 24. – u stavku 2. potrebno je doraditi izričaj u točkama a) i b) jer navođenje samo brojčane oznake članaka u zagradi bez navođenje kojeg zakona dozvoljeno je samo kada se propisuju prekršajne odredbe (kao što je to učinjeno u članku 25.). U stavku 3. potrebno je naznačiti kome se može izjaviti žalba

-    članak 27. – odredba stavka 2. je prijelazna odredba koja sadržajno treba stajati zasebno ispred članka 27.
 
5.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

    PREDSJEDNICA
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO