Vijeće za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija - 10. saziv

Odredba  članka 2. stavka 3. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH („Narodne novine“, br. 79/06. i 105/06. – ispravak) propisuje da rad sigurnosno-obavještajnih agencija nadzire Hrvatski sabor, Predsjednik Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske, Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeće za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija.

Hrvatski sabor obavlja nadzor nad sigurnosno-obavještajnim agencijama neposredno i putem odbora Hrvatskoga sabora nadležnog za nacionalnu sigurnost te putem Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija.
Pored neposrednog parlamentarnog nadzora, Hrvatski sabor je odlučio institucionalizirati funkciju građanskog nadzora osnivanjem Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija koje je formirano radi „ostvarivanja građanskog nadzora nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija“.

Ovakvim rješenjem Republika Hrvatska je omogućila i participaciju građana u nadzoru onih dijelova državnog sustava koji imaju ovlast, zbog potreba nacionalne sigurnosti, koristiti posebne mjere i postupke. Ovakav pristup Republike Hrvatske, u ovom području, veliki je demokratski iskorak u razvoju parlamentarnog i građanskog nadzora.

Osnivanje novog tijela – Vijeća za nadzor sigurnosnih službi propisano je Zakonom o sigurnosnim službama Republike Hrvatske od 28. ožujka 2002., a Odlukom o Vijeću za nadzor sigurnosnih službi od 7. svibnja 2003. uređena su pitanja bitna za rad Vijeća koja nisu uređena tim Zakonom. 

Zakonom o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon) od 17. svibnja 2006., koji je zamijenio Zakon o sigurnosnim službama Republike Hrvatske, izmijenjen je naziv Vijeća u Vijeće za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija (u daljnjem tekstu: Vijeće) te  je Vijeću dijelom sužen i djelokrug poslova.
Vijeće ima predsjednika/predsjednicu i šest članova/članica koje imenuje Hrvatski sabor. Za članove Vijeća mogu biti imenovani hrvatski državljani s visokom stručnom spremom, pri čemu najmanje jedan član Vijeća mora biti diplomirani pravnik, jedan diplomirani politolog i jedan diplomirani. inženjer elektrotehnike. Mandat predsjednika i članova Vijeća traje četiri godine, a nakon isteka mandata svi se članovi mogu ponovno kandidirati i biti imenovani.

Zakonskim okvirom određeni su poslovi građanskog nadzora (za koji je nadležno Vijeće), koji su funkcionalno različiti od stručnog nadzora koji provodi Ured vijeća za nacionalnu sigurnost te svaka agencija kroz sustav unutarnjeg nadzora. Prema zakonskim odredbama, Vijeće svojim djelokrugom i zadaćama obavlja samo dio nadzora nad sigurnosno-obavještajnim agencijama i zakonitošću njihova rada.


Vijeće obavlja sljedeće poslove: prati zakonitost rada sigurnosnih službi, prati i nadzire primjenu mjera tajnog prikupljanja podataka kojima se ograničavaju ustavna ljudska prava i temeljne slobode, a o tome prikupljena saznanja i podatke dostavlja u formi obavijesti Vijeću za nacionalnu sigurnost, predsjedniku Hrvatskoga sabora, predsjedniku odbora Hrvatskoga sabora nadležnog za nacionalnu sigurnost i ravnateljima sigurnosno-obavještajnih agencija te daje obavijesti i o načinu podnošenja zahtjeva građana, državnih tijela i pravnih osoba o zamijećenim nezakonitim postupcima ili nepravilnostima u radu sigurnosno-obavještajnih agencija, osobito u slučajevima kršenja Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda. O izvršenom nadzoru izvješćuje se podnositelj zahtjeva, a Vijeće se u odgovoru na zahtjev ograničava isključivo na primjedbe postavljene u zahtjevu.

U obavljanju navedenih poslova Vijeće može vršiti uvid u izvješća i druge dokumente sigurnosno-obavještajnih agencija, obavljati razgovore s čelnicima i službenim osobama sigurnosno-obavještajnih agencija, kada je to nužno radi utvrđenja činjenica odlučnih za ocjenu zakonitosti rada agencija. Ako se izvršenim nadzorom utvrdi postojanje nezakonitosti, predsjednik Vijeća izvještava o rezultatima nadzora Predsjednika Republike Hrvatske, predsjednika Hrvatskoga sabora, predsjednika Vlade Republike Hrvatske i Glavnoga državnog odvjetnika.

Na zahtjev predsjednika Hrvatskoga sabora, a najmanje jednom u šest mjeseci, predsjednik Vijeća podnosi izvješća o radu Vijeća.

Predsjednik i članovi Vijeća dužni su kao tajnu čuvati sve podatke koje saznaju tijekom obavljanja poslova Vijeća, a obveza traje i po prestanku obnašanja dužnosti. Za svoj rad predsjednik i članovi Vijeća odgovorni su Hrvatskom saboru. Nadležni saborski odbor za nacionalnu sigurnost ima zadaću provođenja nadzora nad zakonitošću rada predsjednika i članova Vijeća.

Hrvatski sabor je, na temelju odredbe Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske, 27. travnja 2007. donio Odluku o Vijeću za građanski nadzor sigurnosnih-obavještajnih agencija (u daljnjem tekstu: Odluka) kojom se utvrđuje: način predlaganja kandidata za predsjednika i šest članova Vijeća te postupak utvrđivanja prijedloga za njihovo imenovanje, prava i dužnosti predsjednika i članova Vijeća, način rada Vijeća, postupanje s podacima i materijalima Vijeća, obavljanje administrativnih poslova za Vijeće i osiguranje sredstava, prostora i opreme za rad Vijeća. 

Temeljem predmetne Odluke Hrvatskoga sabora predsjednik i članovi Vijeća ne mogu biti članovi užeg rukovodstva političkih stranaka te ne smiju sudjelovati u stranačkim aktivnostima ili politički djelovati u Vijeću. Predsjednik Vijeća osigurava provedbu Programa koji donosi Odbor Hrvatskoga sabora nadležan za nacionalnu sigurnost. Vijeće djeluje pri odboru Hrvatskoga sabora nadležnom za nacionalnu sigurnost, a u svome radu je samostalno. Vijeće donosi Poslovnik o svom radu kojim detaljnije uređuje pitanja iz svoga djelokruga, način postupanja s materijalima i informacijama, njihovo pohranjivanje i čuvanje, pitanja službe Vijeća te druga pitanja koja nisu uređena Odlukom. Poslovnik o radu Vijeća ne može se donijeti bez prethodno pribavljenoga mišljenja Odbora.

Vijeće je do sada djelovalo u tri mandata, a  na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 110. stavka 2. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske, Hrvatski sabor je, na sjednici održanoj 13. srpnja 2018., a nakon provedenoga javnog poziva, donio Odluku o imenovanju predsjednika i šest članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija („Narodne novine“, br. 66/18.) čime je utvrđen sastav Vijeća u četvrtom mandatu.